top of page

ציור מונוכרומטי: מיומנות והבעה
מנחה: איליה גפטר
ימי ראשון 18.15 - 22.00

28.07 – 25.08 // 5 מפגשים

לעיתים הגאוניות האקספרסיבית של היצירה היא נגזרת של צמצום חומרי הציור. בסדנה זו נבחן את עומק ההבעה הנצור בציור המונוכרומטי. כאשר הצבע כמעט ונעדר מהיצירה, תכונות אחרות עשויות לפרוח ולהעצים את הציור. בסדנה זו נתמקד במתחים והדקויות של היחסים הטונאליים, הטקסטורות, שכבות הצבע ועבודת המכחול.

הסדנה נועדה לחזק את מיומנויות הליבה של הציור, לטפח את התפישה האקספרסיוניסטית ולהניח את היסודות לתחושת מסוגלות בעבודה עם צבע.

נושאי הסדנה:
הבעה בגוונים
שכבות צבע ועבודת מכחול
יחסי הגומלין שבין גוונים ומרקמים
דינמיות והבעה

מתודולוגיה:
הרצאות
הדגמות ציור
תרגול ציור מודרך
ביקורות קבוצתיות

ציור מונוכרומטי: מיומנות והבעה מנחה: איליה גפטר

    bottom of page