top of page

תחושת המרחב מהווה בסיס להבניית מציאות ציורית, אך תורת הציור טרם הציעה גישה סדורה ליצירת החלל בציור. בסדנה ייחודית זו נחקור באופן מתודי כיצד לתרגם את המרחב כישות לכדי קו וצבע. הסדנה מציעה שיטות עבודה מעשיות המבוססות על שנים רבות של ניסיון. הכלים הנלמדים חלים על כל נושא או סגנון ציור באשר הם.

תוכנית הסדנה

  • פרספקטיבה קווית מסורתית ומודרנית
  • פרספקטיבה עם אחת, שתיים, שלוש, ארבע נקודות מגוז
  • חלופות לייצוג הלינארי של המרחב
  • שימוש בטונאליות להבניית מרחב
  • פרספקטיבה אווירית - אטמוספרית
  • ביטויים קלאסיים ומודרניסטיים של המרחב בצבע
  • שילוב של שיטות לינאריות, טונאליות וכרומטיות בהבניית המרחב

הסדנה כוללת:

- 8 שיעורים

- הרצאות

- תקצירי הרצאות

- הדגמות ציור ורישום

מתאים לכל הרמות

עומק הציור / בהנחיית: איליה גפטר

    bottom of page